headerImage
headerImage
headerImage
headerImage
headerImage
headerImage

Hrišćansko Udruženje Beograd

 

HUB znak lat

Doktrinalna osnova

HUB Biblijska škola Beograd (Christian Trust Belgrade) prihvata i objavljuje istorijske istine hrišćanske vere i vladanja, uključujući sledeće:

a) Bog i ljudski rod

Verujemo da je Gospod Bog večan i jedini Bog:

                Otac, Sin i Sveti Duh,

                i da on ispunjava suverene planove svoje promisli

                – u tvorevini, u otrivenju, u iskupljenju, u sudu,

                i u dolasku svog carstva –

                pozivajući iz sveta ljude,

                ujedinjene sa njim i jedne sa drugima u ljubavi.

Priznajemo da je Bog stvorio čovečanstvo

                po svom obličju i svojoj slici,

                dodelivši nam dostojanstvo i vrednost

                i osposobivši nas da odgovorimo na njegov poziv.

                Sada smo pripadnici pale vrste,

                koji su sagrešili i izgubili njegovu slavu.

Verujemo da se Očeva sveta ljubav najviše pokazala

                u tome što je dao Isusa Hrista, svoga jedinoga Sina, za nas

                kada smo, zbog svojih greha i krivice, bili podređeni

                njegovom gnevu i osudi;

                i da se njegova milost najviše pokazala

                kroz to što je grešnike učinio ispravnim pred sobom

                kada se pouzdaju u njegovog Sina.

Ispovedamo Isusa Hrista,

                kao Gospoda i Boga, večnog Sina Oca;

                kao istinskog čoveka, rođenog od device Marije;

                kao slugu, bezgrešnog, punog istine i milosti;

                kao jedinog posrednika i Spasitelja celog sveta,

                koji je umro na krstu umesto nas,

                da bi nas predstavio Bogu

                i iskupio nas od tereta, krivice i kazne greha;

                kao drugi Adam, glava novog čovečanstva,

                živeći život savršene poslušnosti,

                pobedivši smrt i propast,

                vaskrsnuvši iz mrtvih u proslavljenom telu,

                vaznevši se da bude sa Ocem,

                i time što će se jednoga dana vratiti lično u slavi i sudu

da donese večni život iskupljenima i večnu smrt izgubljenima, da utvrdi

novo nebo i novu zemlju, dom za pravedne,

                gde više neće biti zla, stradanja i smrti,

                kao pobednik nad Satanom i njegovim silama,

                izbavivši nas od vlasti tame i

                uvevši  nas u svoje carstvo;

                kao Reč koja obznanjuje Boga.

Verujemo u Svetog Duha

                koji je, sa Ocem i Sinom, dostojan našeg slavljenja,

koji svet presvedočava o krivici za greh, o pravednosti i sudu,

                koji čini da Hristova krv bude dovoljna za sve grešnike,

                čineći da se obrate Bogu u pokajanju

                i usmeravajući njihovo pouzdanje ka Gospodu Isusu Hristu;

                koji nas je kroz nanovo rođenje ujedinio sa Hristom,

                koji je prisutan u svima vernima;

                i koji čini da sudelujemo u Hristovom vaskrslom životu,

                ukazujući nam na Isusa,

                oslobađajući nas od ropstva grehu,

                stvarajući svoje plodove u nama,

                davajući nam svoje darove i

                osposobljavajući nas na službu svetu.

b) Sveto pismo

Verujemo da je Sveto pismo Starog i Novog zaveta

                bogonadahnuto, jer su njegovi pisci govorili od Boga

dok ih je poticao Sveti Duh;

                dakle, u potpunosti je pouzdano u svemu što oni tvrde;

i kao pisana Božija Reč, ono je naš najveći autoritet vere i vladanja.

Priznajemo potrebu da Sveto pismo bude ispravno tumačeno

                pod vođstvom Svetog Duha i

uz korišćenje darova razumevanja i stručnosti koje Bog daje svojim ljudima.

c) Crkva i njena misija

Prihvatamo crkvu

kao telo Hristovo, čija je on glava,

koje na okupu drži Sveti Duh i koje u njemu raste kroz jednog Duha, i

kao cela zajednica širom sveta, i

kao lokalne zajednice u kojima se vernici okupljaju da slave Boga,

rastući u milosti kroz Reč, molitvu i sakramente.

Prihvatamo Hristovo poslanje

           da objavimo dobre vesti svim narodima,

čineći ih učenicima, krsteći ih, i

                učeći ih da mu budu poslušni.

Prihvatamo Hristovu zapovest

                da volimo svoje bližnje,

                što se pokazuje kroz služenje crkvi i društvu,

                tražeći pomirenje za sve sa Bogom i njihovim bližnjima,

                uz objavu slobode od svake vrste opresije; i

                uz širenje Hristove pravde u nepravednom svetu

 … dok ne dođe ponovo.